Vedtægter for MØN BADMINTON KLUB (MØN BK)

§ 1.
Klubbens navn er MØN BADMINTON KLUB (MØN BK).
Klubbens har hjemsted i Vordingborg kommune og dens formål er at fremme badmintonspillet i kommunen.
Klubbens officielle adresse er klublederens adresse.
§ 2.
Klubben er gennem Lolland Falster Badminton Kreds (LFBKr.) medlem af Danmarks Badminton Forbund (D.B.F.) under Danmarks Idræts Forbund (D.I.F.) og derved også tilsluttet The International Badminton Federation (I.B.F.). Endvidere er klubben medlem af D.G.I. Storstrømmen under Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (D.G.I.). Klubben samt dens medlemmer er underlagt de love og bestemmelser, som disse forbund fastsætter.

§ 3.
Som medlem kan optages enhver ved henvendelse til klubbens bestyrelse, der skal godkende optagelsen.
Ingen, der på grund af restance er slettet som medlemmer fra andre klubber under D.I.F. og D.G.I., kan optages som medlem, før restance er betalt.
Udelukket for optagelse er også ekskluderede medlemmer fra andre klubber under D.I.F. og D.G.I.

§ 4.
MØN BK’s spillesæson starter 1. september og slutter ultimo april for motionsafdelingen og 1. september til og med marts for ungdoms- og seniorafdeling.
Medlemskabet af klubben er bindende i ovenstående perioder.
Bestyrelsen kan dispensere herfra, såfremt særlige forhold indtræffer.

§ 5.
Medlemmerne er forpligtiget til at overholde klubbens love samt de af bestyrelsen/ledelsen og spilleudvalg fastsatte bestemmelser og reglementer.
Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen/ledelsen ekskludere et medlem, der i så fald kan forlange sin sag optaget til behandling på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende har ret til selv at være til stede.
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

§ 6.
Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Aktive medlemmer har ret til at spille en time på ¼ bane. Supplerende banetimer kan evt. købes.
Vælges en singlebane betaler hver spiller ½ bane.
Ved passive medlemmer forstås, at det er spillere, der ønsker at være tilsluttet klubben uden at deltage i spillet.
Passive medlemmer har møde- og taleret på klubbens generalforsamling, men ingen stemmeret.

§ 7.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for en hel sæson og opkræves via betalingsservice i pengeinstitut. Så længe klubbens selvstændige Forældreforening er aktiv, kan kontingent hertil opkræves sammen med kontingent til MØN BK på fælles opkrævning. Den fælles indbetaling går til MØN BK og kontingentandel til Forældreforeningen overføres til foreningens konto.
En indmeldelse er bindende for hele den indeværende sæson, såfremt medlemmet ikke senest 15 dage efter sæsonstart/indmeldelse skriftligt har meldt sig ud igen.
Kontingentet betales 1 gang pr. sæson, og forfalder til betaling 14 dage fra regningsdato.

Restancer påføres et gebyr på kr. 100 pr. rykkeropkrævning, betales der ikke efter én rykker, bliver medlemmet spærret/ekskluderet.

Restancer kan tillige være al andet økonomisk mellemværende til klubben end kontingent.

§ 8.
Ordinær generalforsamling afholdes i april eller maj måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller såfremt 20 medlemmer skriftligt og motiveret ønsker det.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, der skal ske ved annonce i et lokalt distriktsblad.
Eventuelle forslag skal være klublederen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen skal afholdes.
Indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes straks efter valg af dirigent.
For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal man være medlem af MØN BK senest 31.12. i den igangværende sæson enten som
aktiv/passiv medlem eller som forældremyndighed for ungdomsspiller under 15 år.

§ 9.
Adgang til generalforsamlingen har de medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.
På generalforsamlingen har alle deltagere over 15 år stemmeret, dog kan ungdomsspillere fra 14 år deltage i afstemning om valg af ungdomsleder, samt i forhold, der vedrører deres anliggender. Forældre kan deltage med taleret og 1 person med forældremyndighed pr. barn under 15 år er stemmeberettiget.
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til de mødtes antal.
Beslutninger om lovændringer, køb og salg af fast ejendom samt klubbens ophævelse, kræver dog ¾ tilslutning af de fremmødte stemmeberettigede.
Såfremt der udtrykkes ønske herom, skal skriftlig afstemning foretages.

§ 10.
Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som alle vælges for 2 år af gangen.
Direkte på generalforsamlingen vælges en klubleder (lige år), en kasserer (ulige år) og en sekretær (ulige år). Herudover vælges 4 bestyrelsesmedlemmer (2 på lige og 2 på ulige år).
Desuden vælges en suppleant til bestyrelsen for to år af gangen. Endvidere konstituerer bestyrelsen sig selv med en person, som efter løbende behov kan være stedfortræder for klubleder (valget gælder for 1 år).
Efter behov, og efter bestyrelsens godkendelse, kan spilleudvalgene suppleres med medlemmer udenfor bestyrelsen. Disse medlemmer har en funktions tid frem til førstkommende generalforsamling.
Udvalgenes arrangementer og dispositioner skal godkendes af bestyrelsen.
Bestyrelsen skal føre protokol over sine møder.

§ 11.
Til kritisk og talmæssig revision af klubbens regnskab vælger generalforsamlingen 2 revisorer.
Valget sker for 1 år af gangen.

§ 12.
Bestyrelsen har ret til at supplere de i §§ 10 og 11 valgte medlemmer, såfremt disse ikke er fuldtallige efter lovene.
En sådan supplering er kun gældende til førstkommende generalforsamling.

§ 13.
Dirigenten vælges på generalforsamlingen.

§ 14.
På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal forefindes følgende punkter:

  1. Valg af dirigent, jf. § 13

  2. Bestyrelsen aflægger beretning.

  3. Spilleudvalgene aflægger beretning.

  4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

  5. Behandling af indkomne forslag.

  6. Valg af bestyrelse, jf. § 10.

  7. Valg af revisorer, jf. § 11.

  8. Eventuelt.

§ 15.
Klubbens regnskabsår løber fra den 1. april til 31. marts.
Klubbens kontante beholdning må ikke overstige 1.000 kr.
Overskydende beløb skal indsættes i et pengeinstitut.
Værdipapirer samt opsparede midler skal opbevares i depot i et pengeinstitut.
Forannævnt depot kan kun hæves af formanden sammen med kasserer, eller sammen med et ud af den samlede bestyrelse valgt medlem.

§ 16.
I tilfælde af ophævelse eller opløsning af klubben skal dens tilstedeværende midler, efter at alle påtagne forpligtelser er opfyldte, anvendes til idrætsmæssige formål. Badmintonsporten i Vordingborg Kommune har fortrinsret.

Ovenstående vedtægter omfattende i alt 16 paragraffer med ændringer er vedtaget på klubbens generalforsamling den 3. maj 2011.

__________________________
sign. Preben Kristiansen
dirigent

Vore Sponsorer

Storstrom forsikring

glas mads

revivision
thorsvang
intersport